Wednesday, 19 January 2011

Draft Letter to AMs (Wales)

Now that Leanne Wood AM has tabled a Statement of Opinion in the Welsh Assembly opposing DLA reform, we need to keep up the pressure by getting as many of the 60 AMs as possible to support it. If you live in Wales, write to all your AMs (constituency and regional) and ask them to sign the statement. Below is a short bilingual letter draft:

Annwyl Aelod Cynulliad,

Ysgrifennaf er mwyn gofyn i chwi arwyddo'r Datganiad Barn: "Gwrthwynebiad Cymru i ddiwygio’r Lwfans Byw i'r Anabl". Mae Leanne Wood AC wedi gosod y datganiad, gyda'r geiriad:

Mae’r Cynulliad hwn yn erfyn ar y Gweinidog dros Bobl Anabl, Maria Miller AS, i ddwyn i ben yr Ymgynghoriad Cyhoeddus ar ddiwygio’r Lwfans Byw i’r Anabl, a rhoi’r gorau i weithio ar ddiwygio’r budd-dal hwn, oherwydd y diffygion difrifol yn y papur ymgynghori. Ychydig o dystiolaeth sydd ar gael i gefnogi achos yr Adran Gwaith a Phensiynau dros ddiwygio, ac mae lle i gredu y bydd hyn yn achosi caledi i lawer o bobl anabl. Yn ogystal รข hyn, mae’n debygol y bydd diwygio’r drefn yn lleihau gwariant ar fudd-daliadau ond yn cynyddu gwariant ar iechyd a gofal cymdeithasol, a bydd hyn felly yn trosglwyddo baich y gost i’r Cynulliad hwn.

Gofynnaf i chwi arwyddo'r datganiad ar ran eich etholwyr anabl, ac er mwyn amddiffyn cyllideb Cymru rhag y torriadau Prydeinig.

Yn gywir,

-------------------------------------------------------------------------------------

Dear Assembly Member,

I write to ask you to sign the Statement of Opinion entitled: "Wales' opposition to DLA reform". Leanne Wood AM tabled this statement, which reads:

This Assembly urges the Minister for Disabled People, Maria Miller MP, to recall the Public Consultation on Disability Living Allowance (DLA) reform, and cease work on reform of this benefit, due to the serious flaws in the consultation paper. There is little evidence to support the DWP’s case for reform, and there are grounds to believe that they will cause hardship for many disabled people. Additionally, it is likely that the reform will reduce benefit expenditure but increase health and social care spending, thus transferring the burden of cost to this Assembly.

I ask you to sign the statement on behalf of your disabled constituents, and to protect the Assembly's budget from British cuts.

Yours sincerely,

No comments: